มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอเชิญส่งผลงานวิชาการรับใช้สังคม (กรณีศึกษา) และขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่ 7

        ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ในฐานะเจ้าภาพการจัดงานการประชุมวิชาการระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่ 7 ร่วมกับสมาคมพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม (Association for University Social Engagement Thailand) ได้กำหนดจัดการประชุมวิชาการดังกล่าวขึ้น ในระหว่างวันที่ 2-4 กันยายน 2564 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขับเคลื่อนพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมให้เกิดความเข้มแข็งภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายของมหาวิทยาลัยในประเทศ และมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ อีกทั้งเป็นการส่งเสริมและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ให้มีทักษะความรู้ในการทำวิจัยร่วมกันเพื่อพัฒนาโจทย์และวิธีการที่ครอบคลุมทั้งในเชิงวิชาการและประเด็นของสังคมให้มากขึ้น เพื่อให้การดำเนินการจัดงานการประชุมวิชาการระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่ 7 มีประสิทธิภาพและบรรลุตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และสมาคมพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม จึงขอเรียนเชิญท่นส่งผลงานวิซาการการรับใช้สังคม (กรณีศึกษา) และขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่ 7 (The 7 th Engagement Thailand Annual Conference 2021) สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://technopolis.sut.ac.th และ www.engagementthailand.org

     ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : มทส. ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่ 7.pdf

</div

พิมพ์