มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1

ข่าววิจัย ฮิต: 194

        คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม กำหนดจัดประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1 ในวันที่ 23 สิงหาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เพื่อเป็นเวทีในการเผยแพร่ผลงานวิชาการของนิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์ บุคลากร และนักวิชาการที่มีผลงานวิจัย/วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ในรูปแบOral Poster Presentation ทั้งวิธีปกติและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Onsite/Onine) ซึ่งภายในงานจะมีทั้งกิจกรรมการบรรยายพิเศษจากผู้ทรงคุณวุฒิและการนำเสนอผลงานวิจัยกลุ่มวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี

        ในการนี้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจในหน่วยงานของท่าน ส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการฯ ดังกล่าว โดยสามารถลงทะเบียนส่งบทความได้ตั้งแต่วันที่ 1-30 มิถุนายน 2564 และสามารถติดตามดูรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://seat.rmu.ac.th

     ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาศาสตร์ฯ ครั้งที่ 1.pdf

</div
พิมพ์