ทุนวิจัย : ประกาศข้อกำหนดการเสนอโครงการวิจัย เครือข่าย สกอ.ภาคใต้ตอนบน ปีงบประมาณ ๒๕๕๘

เครือข่ายการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก สกอ. ภาคใต้ตอนบน ขอประกาศ “ข้อกำหนดโครงการ (TOR) การเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก โครงการวิจัยเดี่ยว ปีงบประมาณ ๒๕๕๘” เพื่อรับเอกสารแนวคิดเบื้องต้น (Concept Paper) โครงการวิจัยจากสถาบันในเครือข่าย ทั้งนี้ งบอุดหนุนการวิจัยโครงการละไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (รวมค่าบริหารโครงการ ๑๐ %) ดำเนินการวิจัยให้เสร็จสิ้นภายใน ๑๐ เดือน นับตั้งแต่ได้รับทุน และในส่วนของเอกสารแนวคิดเบื้องต้น (Concept Paper)นั้น สามารถส่งได้ไม่เกิน สถาบันละ ๒ โครงการ โดยส่งเอกสารจำนวนโครงการ ๕ ชุด พร้อมบรรจุใส่ซีดี ๑ แผ่น เสนอมายังเครือข่ายการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก สกอ. ภาคใต้ตอนบน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ 


พิมพ์