สัมมนาวิชาการ เรื่อง งานวิจัยมุ่งเป้า ด้านการคมนาคมขนส่งระบบราง

          วช. จัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง “งานวิจัยมุ่งเป้า ด้านการคมนาคมขนส่งระบบราง” วันที่ 28 ก.ย. 2558 ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ชั้น 2 อาคาร 1 วช. จึงขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาฯ และส่งแบบลงทะเบียน ภายในวันที่ 23 ก.ย. 2558

สามารถลงทะเบียนได้ทาง http://parb.nrct.go.th/thai/register.php?id=23

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ scan_649.pdf


พิมพ์