ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย

          สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จัดอบรม “วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย (Training for the trainer) (แม่ไก่) รุ่นที่ 8 ในวันที่ 14-18 กันยายน 2558 เวลา 8.00 น. – 18.00 น. ณ โรงแรมสิงห์โกลเด้นเพลส จ.สงขลา โดยสามารถสมัครได้ที่ สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2558

อ่านได้ระเอียดเพิ่มเติมได้ที่ scan_650.pdf


พิมพ์