ขอเชิญส่งนิพนธ์ต้นฉบับเพื่อรับการพิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

       สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดทำวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ซึ่งได้รับรองคุณภาพวารสารจากศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพในลักษณะของบทความวิจัยและบทความปริทัศน์

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://research.yru.ac.th/e-journal

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง scan_660.pdf


พิมพ์