ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

        คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารศิลปศาสตร์

สามารถดูรายเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://iw.libarts.psu.ac.th/journal

หรือ scan_642.pdf


พิมพ์