วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จัดทำวารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยบทความทางวิชาการ โดยกำหนดจัดตีพิมพ์เผยแพร่ปีละ 2 ครั้ง จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ เชิญชวน คณาจารย์ นักวิจัย ผู้ที่สนใจ ส่งบทความวิชาการ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ scan_767.pdf


พิมพ์