การประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง “New Paradigms in Medical Education: Digital Technology”

ข่าววิจัย

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง “New Paradigms in Medical Education: Digital Technology” ระหว่างวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องออคิดบอลรูท 1 โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น

(ลงทพะบียนล่วงหน้าและชำระเงินภายในวันที่ 23 ตุลาคม 2558 จำนวน 2,000/ท่าน

พิมพ์