ประชาสัมพันธ์การเปิดรับบทความเฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้น เพื่อตีพิมพ์ในวารสาร มทร.อีสาน ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ซึ่งเป็นวารสารราย 4 เดือน และได้รับการประเมินคุณภาพให้อยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่มที่ 1 ทางกองบรรณาธิการ วารสาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะเปิดรับเฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้น


พิมพ์