ประชุมวิชาการนานาชาติเรื่อง “Culture, Communication and Transnational Societies” โดยคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ Department of Drama at the University of Exeter, UK. จัดประชุมวิชาการนานาชาติในหัวเรื่อง “Culture, Communication and Transnational Societies” ระหว่างวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2559 ณ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ ส่งบทความภายใน 30 ตุลาคม 2558


พิมพ์