ขอเชิญชวนส่งบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยสถาบัน มข.

มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดทำวารสารวิจัยสถาบัน มข. โดยกำหนดออกวารสารวิจัยสถาบัน ปีละ 3 ฉบับ จึงขอเชิญชวนและประชาสัมพันธ์บุคลากรและผู้สนใจส่งต้นฉบับบทความวิจัยเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารวิจัยสถาบัน มข.


พิมพ์