คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดประชุมวิชาการนานาชาติเรื่อง “Cross-Culture Communication Conference 2016”

คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดประชุมวิชาการนานาชาติในหัวข้อเรื่อง “Cross-Culture Communication Conference 2016” ระหว่างวันที่ 28-29 มกราคม 2559 ณ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ จึงขอเชิญส่งบทความทางวิชาการเข้าร่วมเสนอผลงาน ภายในวันที่ 23 ตุลาคม 2558


พิมพ์