การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ระดับชาติและนานาชาติ 2559

ข่าววิจัย

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ระดับชาติและนานาชาติ 2559 วันที่ 5 มกราคม 2559 ณ อาคารพจน์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครผู้เสนอผลงานวิจัยจนถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558

พิมพ์