ขยายเวลากำหนดการส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ขยายเวลาในการรับบทความและการลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ


พิมพ์