ขยายเวลากำหนดการส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

ข่าววิจัย

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ขยายเวลาในการรับบทความและการลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

พิมพ์