ประชุมเชิงปฏิบัติการด้าน COMMUNICATION AND MANAGEMENT TECHNOLOGY ในหัวข้อ Science Technology Innovation and Entrepreneurship : The Future of Thailand in ASEAN

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการด้าน COMMUNICATION AND MANAGEMENT TECHNOLOGY ในหัวข้อ Science Technology Innovation and Entrepreneurship : The Future of Thailand in ASEAN ในการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 61 ระหว่างวันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องเรียน B2101 อาคารเรียนรวม 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา สมัครการเข้าร่วมการประชุมผ่านระบบลงทะเบียนออนไลน์ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2558 


พิมพ์