การระบุข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยปีงบประมาณ 2559 กลุ่มเรื่องผลกระทบการใช้แร่ใยหิน และศึกษาวัสดุทดแทน รอบ 2

วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยกลุ่มเรื่องผลกระทบการใช้แร่ใยหิน และวัสดุทดแทน ประจำปีงบประมาณ 2559 รอบที่ 2 สามารถลงทะเบียนการส่งข้อเสนอการวิจัยที่ http://www.nrms.go.th ระหว่างวันที่ 22 ตุลาคม – 4 ธันวาคม 2558


พิมพ์