การยื่นข้อเสนอโครงการส่งเริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ประจำปีงบประมาณ 2559

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ scan_877.pdf


พิมพ์