ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2559 เรื่อง “นิด้า 5 ทศวรรษกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดประชุมวิชาการในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2559 เรื่อง “นิด้า 5 ทศวรรษกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ในวันที่ 31 มีนาคม 2559 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จึงขอเชิญท่านและผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการ โดยสามารถลงทะเบียนออนไลน์ ภายในวันที่ 27 มีนาคม 2559


พิมพ์