ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดสู่ชุมชนฐานราก (สกอ.ภาคใต้ตอนบน) ปีงบประมาณ 2559

ด้วยโครงการเครือข่ายและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก สกอ. ภาคใต้ตอนบน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ประกาศรับข้อเสนอโครงการประจำปีงบประมาณ 2559 ประเภททั่วไป โครงการละไม่เกิน 200,000 บาท และประเภทนักวิจัยรุ่นใหม่ โครงการละไม่เกิน 100,000 บาท ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2558 ได้มีรายละเอียดตามหัวข้อกำหนดโครงการ (TOR) ที่แนบมาด้วยแล้ว


พิมพ์