มอบวารสารและประชาลัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการอยุธยาศึกษา

สถาบันวารสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ขอมอบวารสารวิชาการอยุธยาศึกษา ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2558 จำนวน 1 เล่ม เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการให้แก่คณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจในหน่วยงานของท่าน และขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานทางวิชาการ เพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิชาการอยุธยาศึกษา สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://asi.aru.ac.th


พิมพ์