การประชุมเรื่อง “สิทธิประโยชน์จากการขึ้นบัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย” จัดโดย สำนักคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

วช. ร่วมกับ สวทช. และ สงป. จัดประชุมชี้แจงเรื่อง “สิทธิประโยชน์จากการขึ้นบัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย” ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ อาคาร วช. 1 ชั้น 2 สำนักคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ทาง วช. จึงขอเรียนเชิญท่าน / ผู้แทน จำนวน 2 ท่าน เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว โดยส่งแบบตอบรับภายในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558


พิมพ์