สัมมนาวิชาการ เรื่อง “นวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทอลในธุรกิจสุขภาพ สู่ปี 2020”

นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยคริสเตียน จัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง “นวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทอลในธุรกิจสุขภาพ สู่ปี 2020” ในวันที่ 11 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารสภาคริสตจักรในประเทศไทย ถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม. โดยแจ้งความประสงค์เข้าร่วมการสัมมนา ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558


พิมพ์