โครงการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 4 .สร้างองค์ความรู้ สู่การพัฒนา นำพาสังคม”

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 4 ในวันที่ 1 มีนาคม 2559 โดยสามารถส่ง Full Paper พร้อมใบตอบรับได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 8 มกราคม 2559


พิมพ์