การประชุมวิชาการนานาชาติ จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดการประชุมวิชาการนานาชาติระหว่างวันที่  8-9 ธันวาคม 2558 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอน คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จ.อุบลราชธานี


พิมพ์