หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อเผยแพร่งานวิจัยและพัฒนา วว. และหลักสูตรสำหรับพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาครัฐและเอกชน

    สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) โดยกองจัดการความรู้ศูนย์ความรู้ กำหนดจัดหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อเผยแพร่งานวิจัยและพัฒนา วว. และหลักสูตรสำหรับพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาครัฐและเอกชน ระหว่างเดือนมกราคม – เมษายน 2559 จำนวน 29 หลักสูตร

    วว. พิจารณาเห็นว่าการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว จะอำนวยประโยชน์แก่บุคลากรในหน่วยงานของท่านจึงขอเชิญส่งบุคลากรที่มีความสนใจเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ หรือหากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ วว. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2577 9083


พิมพ์