กิจกรรมเผยแพร่งานวิจัย โครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาทักษะพื้นฐานที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ด้านความสามารถในการวิเคราะห์ของนักศึกษาครู”

ด้วยบุคลากรคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้ดำเนินโครงการวิจัยและพัฒนาทักษะพื้นฐานที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ด้านความสามารถในการวิเคราะห์ของนักศึกษาครู ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมพรหมโยธี ชั้น 4 อาคาร 19 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยส่งแบบตอบรับมายัง ผศ.สุนีติ์ ภู่จิรฐาพันธุ์ ห้อง 611 ภายในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 (รายละเอียดเพิ่มเติมและแบบตอบรับการอบรมสามารถดาวน์โหลดจากไฟล์แนบด้านล่าง)


พิมพ์