กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประสงค์จะรับสมัครนักศึกษาฝึกงานเพื่อปฏิบัติงาน ณ กองการต่างประเทศ สำนักปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ข่าวรับสมัครงาน ฮิต: 691

       กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประสงค์จะรับสมัครนักศึกษาฝึกงานเพื่อปฏิบัติงาน ณ กองการต่างประเทศ สำนักปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นักศึกษาที่สนใจ สามารถกรอกแบบฟอร์มแจ่งความประสงค์ขอเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพตามเอกสารแนบ

พิมพ์