สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) รับสมัครนักศึกษาฝึกงานและนักศึกษาสหกิจศึกษา

ด้วยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ สทอภ. ได้มีประกาศ สทอภ. เรื่องรับสมัครนักศึกษาฝึกงานและนักศึกษาสหกิจศึกษา เพื่อฝึกงานด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ โดยรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป เกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.5 เช่น สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ สาขาบริการอาค์การ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้จากเอกสารแนบ


พิมพ์