รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นอาจารย์ประจำสัญญาจ้าง ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดคณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 อัตรา และสังกัดหมวดศึกษาทั่วไป สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 1 อัตรา

ข่าวรับสมัครงาน

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นอาจารย์ประจำสัญญาจ้าง ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดคณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 อัตรา และสังกัดหมวดศึกษาทั่วไป สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 1 อัตรา

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเอกสารแนบ

พิมพ์