ประกาศ รับสมัครนักศึกษาทุนการศึกษามูลนิธิตั้งเซ็กกิม ประจําปีการศึกษา 2562

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้รับมอบหมายให้ดําเนินการพิจารณา ทุนการศึกษาโดยมูลนิธิตั้งเซ็กกิม สําหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีผลการเรียนที่ดี เป็นผู้สร้างชื่อเสียง ให้แก่สถาบัน มีจิตสาธารณะ ร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้รับการสนับสนุนด้าน ทุนการศึกษา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
    - ทุนมูลนิธิตั้งเข็กกิม ได้ให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษา ทุนละ 8,000 บาท
    - ระเบียบการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนอุปการะทุนการศึกษามีเงื่อนไขดังเอกสารที่แนบมาพร้อมใบสมัคร ด้านล่างนี้
รับสมัคร      ตั้งแต่วันนี้ - 16 สิงหาคม 2562
ประกาศผล   15 ตุลาคม 2562 ทางเว็บไซต์ http://www.nanmee.com/
การมอบทุน  จะจัดพิธีมอบทุนการศึกษา ณ บริษัทนานมี สำหรับกำหนดการ วัน เวลา ตลอดจนรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับทุนการศึกษาและค่าเดินทาง มูลนิธิจะแจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบอีกครั้ง

**หมายเหตุ** ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษา กรุณามารับด้วยตนเอง มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์

ดาวน์โหลด

  1. รายละเอียด ทุนการศึกษาโดยมูลนิธิตั้งเซ็กกิม
  2. ใบสมัคร ทุนการศึกษาโดยมูลนิธิตั้งเซ็กกิม

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา https://student.nstru.ac.th/news_detail.php?id=161


พิมพ์