ประกาศ รับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้ารับพิจารณาขอทุนการศึกษา มูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง ประจําปีการศึกษา 2562

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้รับมอบหมายให้ดําเนินการพิจารณาทุนการศึกษาโดย มูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง สําหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีผลการเรียนที่ดี เป็นผู้สร้างชื่อเสียงให้แก่สถาบัน มีจิตสาธารณะ ร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้รับการสนับสนุนด้านทุนการศึกษาจนสําเร็จ การศึกษา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
    - ทุนมูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง มอบทุนอุปการะการศึกษาตลอดหลักสูตร จํานวน 4 ทุน ทุนละ 40,000 บาท/ปี
    - ระเบียบการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษามีเงื่อนไขดังเอกสารที่แนบมาพร้อมใบสมัคร ด้านล่างนี้

      รับสมัคร    ตั้งแต่วันนี้ - 16 สิงหาคม 2562
      ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์   19 สิงหาคม 2562
      เข้ารับการสัมภาษณ์    21 สิงหาคม 2562
      ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน    23 สิงหาคม 2562

ดาวน์โหลด

  1. รายละเอียดทุนการศึกษานายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง
  2. ใบสมัคร ทุนการศึกษานายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง

ดูรายละเอียดเพิ่มได้ที่เว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา https://student.nstru.ac.th/news_detail.php?id=162


พิมพ์