ประกาศมหาวิทยาลัยหยุดการเรียนการสอน

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
เรื่อง หยุดการเรียนการสอน

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชได้ประกาศเลื่อนการเรียนการสอน และการสอบปลายภาคการศึกษา ที่ 2/2556 ลงวันที่ 15 มกราคม 2557 ไปแล้วนั้น ด้วยเหตุการณ์ทางการเมือง มหาวิทยาลัยจึงหยุดการเรียนการสอนตั้งแต่วันที่ 20-24 มกราคม 2557 และให้ปฏิบัติดังนี้

1. ขยายการเรียนการสอนจนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557
2. กำหนดการสอบวันที่ 3-7 และ 10-12 มีนาคม 2557
3. กำหนดการส่งผลการเรียน
3.1 นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาวันที่ 14 มีนาคม 2557
3.2 นักศึกษาที่ยังไม่สำเร็จการศึกษาวันที่ 21 มีนาคม 2557

จึงประกาศมาเพื่อโปรดทราบ และถือปฏิบัติโดยทั่วกัน


พิมพ์