ประกาศ เลื่อนนัดหมายถ่ายภาพนักศึกษาภาคพิเศษ กศ.บป. ประจำปี 2652

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฮิต: 214

เลื่อนนัดหมายถ่ายภาพนักศึกษา และกำหนดการถ่ายภาพนักศึกษา
        ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชได้จัดทำความร่วมมือกับธนาคารกรุงไทยในการจัดทำบัตรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
นักศึกษา ภาค กศ.บป ชั้นปีที่ 1 จากเดิม วันที่ 10 สิงหาคม 2562 เป็นวันที่ 17 สิงหาคม 2562
        เพื่อให้การจัดทำบัตรใหม่เสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา จึงขอความอนุเคราะห์ ในการประชาสัมพันธ์และประสานงานทุกฝ่ายให้การดำเนินงานเป็นไปตามกำหนดการ แก้ไข (ดังแนบ)

พิมพ์