ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกผู้แทนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฮิต: 150

ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกผู้แทนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เลือกผู้สมควรเป็นผู้แทน ในวันที่ 15-16 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ งานนิติการและเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

พิมพ์