ประกาศ รับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษาสําหรับนักศึกษาพิการ ประจําภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

        ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้รับมอบหมายให้ดําเนินการประชาสัมพันธ์และ รับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษาสําหรับนิสิต นักศึกษาพิการ ประจําภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ให้ได้รับการสนับสนุนด้านทุนการศึกษา โดยไม่จำกัดจำนวนทุน โดยส่งใบสมัครมาที่กองพัฒนานักศึกษา ภายในวันที่ 20 กันยายน 2562 โดยมีรายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาด้วยนี้

ดาวน์โหลด

  1. รายละเอียดทุนการศึกษา
  2. ใบสมัครทุนการศึกษา

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา : https://student.nstru.ac.th/news_detail.php?id=171


พิมพ์