ประกาศ รับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้ารับพิจารณาขอทุนการศึกษาจาก ชมรมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ประจําปีการศึกษา 2562

        ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้รับมอบหมายให้ดําเนินการประชาสัมพันธ์และรับ สมัครนักศึกษาเพื่อเข้ารับพิจารณามอบทุนการศึกษา ชมรมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นครศรีธรรมราช มี ความประสงค์ขอมอบเงิน เพื่อให้ได้รับการสนับสนุนด้านทุนการศึกษา จำนวน 4 ทุน ทุนละ 5,000 บาท โดยส่งใบสมัครมาที่กองพัฒนานักศึกษา ภายในวันที่ 23 สิงหาคม 2562 โดยมีรายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาด้วยนี้

ดาวน์โหลด

  1. รายละเอียดการสมัครทุนการศึกษา
  2. ใบสมัครทุนการศึกษา

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา : https://student.nstru.ac.th/news_detail.php?id=172

https://drive.google.com/file/d/1LxdaAH7QPCqft_YWt4tscHMUT_3MariZ/view?usp=sharing


พิมพ์