ประกาศ รับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้ารับพิจารณาขอทุนการศึกษา เทสโก้ โลตัส เพื่อนิสิต นักศึกษามหาวิทยาลัย ประจําปีการศึกษา 2562

         ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้รับมอบหมายให้ดําเนินการประชาสัมพันธ์และรับ สมัครนักศึกษาเพื่อเข้ารับพิจารณามอบทุนการศึกษาโดยทุนการศึกษาเทสโก้ โลตัส เพื่อนิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัย สําหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ความประพฤติดี ผลการเรียนดี มีความเป็นผู้นํา มีจิต สาธารณะ ร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้รับการสนับสนุนด้านทุนการศึกษาจนสําเร็จ การศึกษา โดยมีรายละเอียดดังเอกสารและใบสมัครที่แนบมาด้วยนี้

ประกาศรับสมัคร    ถึง 30 สิงหาคม 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสัมภาษณ์     2 กันยายน 2562
เข้ารับการสัมภาษณ์     4 กันยายน 2562
ประกาศผล     6 กันยายน 2562

ดาวน์โหลด

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://student.nstru.ac.th/news_detail.php?id=181


พิมพ์