ประกาศ อบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษารหัส 59 ที่สอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR ไม่ผ่าน 3 ครั้ง

 

        ตามที่นักศึกษารหัส 59 ได้เข้ารับการทดสอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษตามกรอบ มาตรฐาน CEFR ไปแล้วนั้น และมีนักศึกษารหัส 59 ที่สอบครบจํานวน 3 ครั้ง และมีผลการทดสอบไม่ผ่าน เกณฑ์ CEFR ระดับ B1 ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด นักศึกษากลุ่มดังกล่าวจึงต้องเข้ารับการพัฒนาทักษะ ภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษและการ ทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรีก่อนสําเร็จการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

        ในการนี้ จึงขอประชาสัมพันธ์การเข้ารับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของ นักศึกษารหัส 59 เพื่อให้นักศึกษาลงทะเบียนอบรม และขอให้นักศึกษาเข้ารับฟังคําชี้แจงการอบรมในวันที่ 4 กันยายน 2562 ณ หอประชุมภักดีดํารงฤทธิ์ เวลา 13.00 - 16.00 น. รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร

วิธีการสมัคร

- ชำระค่าลงทะเบียน 300 บาท โดยโอนเงินค่าลงทะเบียนผ่านบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขาหัวอิฐ เลขที่บัญชี 816-1-03765-5 ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช และส่งหลักฐานการโอนเงินค่าสมัครมาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- ชำระเงินได้ตั้งแต่บัดนี้ – 3 กันยายน พ.ศ.2562

**และเข้าร่วมรับฟังคำชี้แจงการเข้าเรียน ในวันที่ 4 กันยายน 2562 ณ หอประชุมภักดีดำรงฤทธิ์ เวลา 13.00 - 16.00 น.**

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ : http://lc.nstru.ac.th/th/news/archive/md_content/view/609.html

เอกสารแนบ


พิมพ์