ศูนย์ภาษา มรภ.นศ. ขอเชิญนักศึกษารหัส 60 เข้ารับฟังคำชี้แจงการเปลี่ยนแปลงชุดข้อสอบ และแนะนำลักษณะของชุดข้อสอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษตามกรอบ มาตรฐาน CEFR ก่อนสำเร็จการศึกษา

        ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ขอเชิญนักศึกษารหัส 60  เข้ารับฟังคำชี้แจงการเปลี่ยนแปลงชุดข้อสอบ และแนะนำลักษณะของชุดข้อสอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษตามกรอบ มาตรฐาน CEFR ก่อนสำเร็จการศึกษา ในวันที่ 18 กันยายน 2562 ณ หอประชุม (โรงอาหารเก่า) เวลา 13.00 - 16.00 น.


พิมพ์