สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ประกาศ แนวทางการส่งเสริมภาระงานของอาจารย์ด้านสหกิจศึกษา

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ประกาศ แนวทางการส่งเสริมภาระงานของอาจารย์ด้านสหกิจศึกษา


พิมพ์