ประกาศ การผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการสำหรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2562

        ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จะดำเนินการขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ให้แก่นักศึกษาที่ไม่ได้เรียนวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม – 29 พฤศจิกายน 2562 จึงประกาศให้นักศึกษาทราบ ดังเอกสารที่แนบมาด้วยนี้

ดาวน์โหลดเอกสาร

  1. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรธีรรมราช เรื่อง ผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการสำหรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2562
  2. ข้อปฏิบัตินักศึกษาที่ขอทำการผ่อนผัน
  3. แบบแจ้งการผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร ประจำปี 2562

พิมพ์