ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การดำเนินการเลือกตั้ง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือก ผู้แทนปฏิบัติงานในคณะ 3 คน เป็นกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การดำเนินการเลือกตั้ง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือก ผู้แทนปฏิบัติงานในคณะ 3 คน เป็นกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ

  1. วันเลือกตั้งล่วงหน้า วันที่ 4 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00-15.00 น.
  2. วันเลือกตั้ง วันที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00-15.00 น.
  3. สถานที่เลือกตั้ง สำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
  4. หลังปิดหีบลงคะแนน คณะกรรมการการเลือกตั้ง ตรวจนับบัตรลงคะแนนเลือกตั้ง เพื่อให้ได้มาซึ่งผู้แทนปฏิบัติงานในคณะ 3 คน กรณีมีลำดับคะแนนเท่ากัน ให้ใช้วิธีการจับฉลาก
  5. ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งลงคะแนนได้ไม่เกิน 1 รายชื่อ (ตามข้อบังคับ)
  6. ให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง และผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้แทนปฏิบัติงาน ตรวจสอบรายชื่อ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ และเว็บไซต์ในหัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :

  1. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การดำเนินการเลือกตั้งผู้แทนปฏิบัติงานในคณะ 3 คน เป็นกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ.pdf
  2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้แทนปฏิบัติงานในคณะ 3 คน เป็นกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ.pdf
  3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้แทนผู้ปฏิบัติงานในคณะ 3 คน เป็นกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ.pdf

พิมพ์