แนะนำบุคลากรใหม่ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

แนะนำบุคลากรใหม่ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

นางสุคนธ์ ไชยเดช (พี่แอ๊ด)
พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สังกัด สำนักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ

เริ่มปฏิบัติงาน วันที่ 1 ตุลาคม 2562


พิมพ์