ประกาศ แจ้งกำหนดการแจกบัตรนักศึกษา IPAC แก่นักศึกษาภาคปกติทุกชั้นปี (รอบ 2)

        ด้วย ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาตลาดหัวอิฐ  แจ้งกำหนดการแจกบัตรนักศึกษา IPAC แก่นักศึกษาภาคปกติทุกชั้นปี  (รอบ 2)  ระหว่างวันที่ 8 – 9  ตุลาคม  2562  ณ ห้องประชุม โรงอาหารเก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช นั้น  ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินการรับบัตรนักศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ขอให้นักศึกษา ภาคปกติ ทุกชั้นปี  นำบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดเพื่อเป็นหลักฐานในการติดต่อรับบัตรนักศึกษา  ดังรายละเอียดกำหนดการต่อไปนี้

วัน/เดือน/ปี เวลา ที่รับบัตร รายชื่อคณะ
 8 ตุลาคม 2562   09.00 - 12.00 น.   คณะวิทยาการจัดการ
 13.00 - 16.00 น.  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 9 ตุลาคม 2562  09.00 - 16.00 น.  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 คณะครุศาสตร์

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://student.nstru.ac.th/news_detail.php?id=201 


พิมพ์