ประกาศ แจ้งกำหนดการถ่ายภาพเพื่อทำบัตรนักศึกษา ของนักศึกษาภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 – 5 ปีการศึกษา 2562 (รอบเพิ่มเติม)

        ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยกองพัฒนานักศึกษา ได้แจ้งตารางนัดถ่ายภาพ นักศึกษา ของนักศึกษาภาคปกติ  ชั้นปีที่ 1  ปีการศึกษา 2562  เมื่อวันที่ 15 – 16  มิถุนายน  2562  และ นักศึกษาภาคปกติ ชั้นปีที่ 2 – 5  ปีการศึกษา 2562  เมื่อวันที่ 3 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2562 นั้น      เนื่องจากมีนักศึกษาจำนวนมาก ยังไม่ได้ติดต่อถ่ายภาพ สำหรับติดบัตรนักศึกษาดังกล่าว เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จึงขอแจ้งกำหนดการถ่ายภาพของนักศึกษา   ภาคปกติ  ชั้นปีที่ 1 – 5  ปีการศึกษา 2562 (รอบเพิ่มเติม)  ในวันที่ 16  ตุลาคม  2562 เวลา 13.00 – 16.30 น.  ณ อาคาร 27  ห้อง 2726 (ห้องสตูดิโอถ่ายภาพ สาขาออกแบบนิเทศศิลป์)   

หมายเหตุ : 
     - ให้นักศึกษานำสำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องมายื่นวันถ่ายภาพ เพื่อส่งให้ธนาคารกรุงไทยฯ ทำบัตรนักศึกษา
     - การถ่ายภาพ ให้นักศึกษาใส่ชุดนักศึกษาที่ถูกระเบียบ และแต่งกายให้เรียบร้อย
     - นักศึกษาที่ยังไม่ได้แจ้งชื่อทำบัตรนักศึกษาที่ยังตกค้าง ให้แจ้งชื่อและสาเหตุที่ไม่ได้ทำบัตร ได้ ที่นี่...คลิก

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่https://student.nstru.ac.th/news_detail.php?id=204


พิมพ์