มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ประกาศการให้ทุนการศึกษาโครงการ "ทุนส่งน้องเรียนจบ" ในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

       มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เปิดรับสมัครนักศึกษาที่ศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่กำลังศึกษาในระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรี ในสาขาที่กำหนด จากสถาบันการศึกษาของรัฐทั่วประเทศ ที่มีผลการเรียนดี ความประพฤติดี  แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และมีความสนใจในการศึกษาเล่าเรียน เพื่อมอบทุนการศึกษา ต่อเนื่องจนจบการศึกษาในระดับชั้นที่สังกัดอยู่ภายใต้โครงการ “ทุนส่งน้องเรียนจบ” ปีที่ 14 ประจำปี 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ระดับอาชีวะศึกษา : จะได้รับทุนการศึกษา ปีละ 15,000 บาท จำนวน 50 ทุน
ระดับอุดมศึกษา : จะได้รับทุนการศึกษา ปีละ 30,000 บาท จำนวน 50 ทุน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : http://ajinomotofoundation.or.th/post-pr-y14/

คลิก>>> ดาวน์โหลดระเบียบทุนส่งน้องเรียนจบ ประจำปี 2562
คลิก>>> ดาวน์โหลดขั้นตอนการกรอกใบสมัครออนไลน์


พิมพ์