ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมอบรมขับขี่ปลอดภัย "Honda Dream Road ถนนในฝัน...ถนนปลอดภัย"

        บริษัท ฮอนด้า เทิดพระเกียรติ นครศรีธรรมราช จำกัด จะจัดกิจกรรมอบรมขับขี่ปลอดภัย "Honda Dream Road ถนนในฝัน...ถนนปลอดภัย" เพื่อเปิดอบรมเสริมความรู้ในการขับขี่ปลอดภัย พร้อมทั้งขยายการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยให้กับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ในวันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

        สำหรับหลักสูตรการอบรม คือ หลักสูตรการอบรมภาคทฤษฎี ได้แก่ การขับรถอย่างปลอดภัยเพื่อเตรียมความพร้อมเมื่อต้องเผชิญเหตุการณ์ต่างๆ พร้อมทั้งเรียนรู้การขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ มารยาทในการขับรถ กฎหมายและเครื่องหมายการจราจร การบำรุงรักษารถยนต์ และการขับรถอย่างประหยัดน้ำมัน เป็นต้น

ดาวน์โหลดรายละเอียดและกำหนดการ : กิจกรรมอบรมขับขี่ปลอดภัย Honda Dream Road ถนนในฝัน...ถนนปลอดภัย.pdf


พิมพ์