ประกาศ การคัดเลือกผู้แทนคณาจารย์ประจำ รายชื่อคณาจารย์ประจำ และผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการสภาวิชาการฯ

ประกาศ การคัดเลือกผู้แทนคณาจารย์ประจำ รายชื่อคณาจารย์ประจำ และผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการสภาวิชาการ ในส่วนของผู้แทนคณะวิทยาการจัดการ

  1. กําหนดให้วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.00 - 15.30 น. เป็นวันเลือกตั้ง
  2. กําหนดให้สํานักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการเป็นหน่วยเลือกตั้ง
  3. กําหนดให้วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 15.31 น. เป็นต้นไป เริ่มนับคะแนนเสียงเลือกตั้ง ณ สํานักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
  4. ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก ในวันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2562
  5. บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก ตลอดถึงเอกสารที่เกี่ยวข้อง ติดประกาศ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ และเว็บไซต์ในหัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ของคณะ วิทยาการจัดการ 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : >ประกาศ การคัดเลือกผู้แทนคณาจารย์ประจำ รายชื่่อ และผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการสภาวิชาการฯ.pdf

 


พิมพ์